Piosenka o szkole Piluś i Milu - nasi absolwenci:)

Piosenka o szkole napisana i wykonana przez naszych uczniów. Mateusz Pilawa i Daniel Milewski - posłuchajcie, piosenka "niesie" jak nasz szkoła.

Z QUALITY GUIDELINES dobre przygotowanie do międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji i wzrost mobilności uczniów i praktykantów.

 

W ostatnich latach w całej Europie w szkolnictwie zawodowym  wyraźnie widać nowy trend: rosnącą mobilność uczniów, praktykantów i stażystów . Według niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych  około 30.000 młodych ludzi w Niemczech corocznie realizuje w ramach dokształcania praktykę  za granicą , znacznie więcej niż połowę stanowią uczestnicy programu Leonardo da Vinci.
.
Coraz więcej firm ma charakter międzynarodowy i przy zatrudnieniu nowych  pracowników przykłada dużą wagę  do na międzynarodowego doświadczenia, kompetencji międzykulturowych i umiejętności językowych.

Instytucje edukacyjne mają  zatem za zadanie przygotowanie  personelu i uczniów oraz dostosowanie swojej oferty do wymagań międzynarodowego rynku pracy i edukacji. W ramach finansowanego przez UE projektu WYTYCZNE JAKOŚCI Transfer- QuaG, RKW Berlin GmbH i jej partnerzy zapewniają wsparcie edukacyjne dla przedsiębiorstw, które  prowa-dzą  działalność międzynarodową w dziedzinie kształcenia i szkolenia lub tych, które chcą poszerzyć  swoją ofertę.

Czym  jest projekt  QuaG i jakie produkty zostały opracowane w ramach projektu?

Projekt QuaG  jest dwuletnim projektem, którego celem jest   transfer  innowacji. Projekt realizowany jest  w ramach  programu  Leonardo- Uczenie się przez całe życie (PLL) , który jest finansowany przez Komisję Europejską projekcie uczestniczy  8 partnerów z 5 krajów europejskich i  instytucja o zasięgu  światowym : EAQUALS Language Association  z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

Partnerzy projektu to:

 Biedriba Eurofortis, Riga, LV
EAQUALS – Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services, międzynarodo-we stowarzyszenie językowe z siedziba w Londynie, GB
IHB Language Training Center SRL, Bukarest, RO
isw Gesellschaft für wissenschaftliche Beratung und Dienstleistung mbH, Halle (Saale), DE
RKW Berlin GmbH, Berlin, DE
sikos-uc OOD, Sofia, BG
ZSO- Zespół Szkół Odzieżowych im Wł. Reymonta, Poznań, PL
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Zielona Góra, PL

Projekt QuaG rozpoczął się w październiku 2011 roku, a obecnie wchodzi w fazę końcową. W ramach projektu odbyła się  intensywna wymiana doświadczeń ikoncepcji dotycząca stosowanych i doskonalonych  zaleceń, działań i wytycznych  koniecznych do prawidło-wego projektowania edukacji ponadnarodowej .Wynikiem tych prac jest  4. wersja wy-tycznych i kompendium do ich realizacji    Ponadto narzędzia online do wspierania stoso-wanych  wytycznych jakości.

Produkty projektu

Produkt główny  nr  1: WYTYCZNE JAKOŚCI

WYTYCZNE JAKOŚCI to  zalecenia dla instytucji edukacyjnych, które angażują się na arenie międzynarodowej. Zostały dopasowane  do międzynarodowej  normy  szkoleń i kształ-cenia ustawicznego: ISO 29990  Wytyczne zostały dostosowane i poprawione  dzięki wspar-ciu i  doświadczeniom  instytucji edukacyjnych  z różnych krajów europejskich . Stanowią one odpowiedź na pytania, co musi być uregulowane i  uwzględnione w instytucjach eduka-cyjnych ( prowadzących działalność o charakterze ponadnarodowym) , które chcą osiągnąć  sukces, jak  wykorzystać  zasoby i przeprowadzić niezbędne procesy, i w jaki sposób można  osiągnąć „ponadnarodowość“.
Języki: BG, DE, EN, LV, PL, RO

Produkt główny nr  2: Kompendium – narzędzia do  wdrażania  WYTYCZNYCH JAKO-ŚCI
Kompendium dostarcza informacji i wyjaśnień pomocnych do  wdrożenia zaleceń Wytycz-nych Jakości, jak  również przedstawia przyjazne dla użytkownika metody i sprawdzone w praktyce  instrumenty do wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością w dziedzi-nie edukacji. Rdzeń tego kompendium jest kompleksowe tabela z  informacjami, uwagami i wyjaśnieniami do poszczególnych  zaleceń wytycznych jakości.
Języki: BG, DE, EN, LV, PL, RO

Produkt główny nr  3: Narzędzia online do realizacji i zarządzania  Wytycznymi jakości.

Narzędzie online ma za zadanie  wspierać wprowadzanie i zarządzanie QG.
Oprogramowanie i aplikacja powstały  w oparciu o platformę Promis.
Narzędzie to oferuje  możliwość operacjonalizacji wymagań normy ISO 29990 oraz zaleceń QG dla własnej  instytucji w naprawdę  prosty sposób
Dzięki temu uporządkowaniu te normatywne standardy, obowiązki i zasoby, jak również ter-miny  i zadania są przypisane do ich terminowej realizacji i są  łatwe do  sprawdzenia. W ten sposób, na przykład, mogą  być kontrolowane i udokumentowane szkolenia personelu.
Języki: DE, EN, DE

Wyniki projektu będą zebrane i opublikowane  pod koniec września na stronie interne-towej www.rkw RKW-bb.de, na stronie internetowej projektu QuaG www.quag.eu i umieszczone w  bazie danych programu  EU ADAM  www.adam-europe.eu . Dodatko-wo stworzony zostanie  biuletyn informacyjny o projekcie GuaG, wydany i opublikowa-ny przez Narodową Agencję  Bibb i Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Nauko-wych (BMBF).Biuletyn pojawi się pod  koniec lata  w formie papierowej oraz w formacie PDF.

Europejska wartość dodana WYTYCZNYCH JAKOŚCI

Europejska wartością  dodaną  wytycznych jakość jest zapewnienie  ulepszonych norm i  za-sad  dla współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji w  postaci  konkretnych instruk-cji dla instytucji edukacyjnych.  Współpraca międzynarodowa otrzymała i nie tylko  ocenę stanu zarządzania jakością w instytucjach edukacyjnych, ale i narzędzia służące   rozwojowi  w tym zakresie.

Ponadto Wytyczne  JAKOŚCI zdefiniowały  kompetencje dla pracowników dydaktycznych, aby potrafili   przekazywać wiedzę biorąc pod uwagę kontekst międzykulturowy i dlatego są przeznaczone  do inwestowania w edukację i  dokształcanie  nauczycieli i trenerów.

QG ułatwia instytucjom edukacyjnym  projektowanie usług edukacyjnych za granicą i przy-gotowanie personelu do świadczenia usług edukacyjnych na poziomie międzynarodowym. Wytyczne jakości to system, który wspiera  ponadnarodową  mobilność uczestników do-kształcania zawodowego, projektowanie procesu nauczania i  uczenia się oraz oczekiwane  efekty kształcenia . W ten sposób poprawia jakość kształcenia i rozwijają  mobilność  przy-szłych pracowników na europejskim rynku pracy.

Finansowanie
Projekt QuaG został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Treść tego artykułu odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora .Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Więcej informacji o projekcie na stronie:  http://www.quag.eu/  i http://www.adam-europe.eu/

Kontakt 

RKW Berlin GmbH               
Kronenstr.18-19  
10117 Berlin

Kierownik projektu

Katarzyna Łoj
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +49 30 2062259-16

Kanał telewizyjny ZSiPKZ

Solidarna Szkoła

Podziękowanie od Gimnazjum 2 w Zielonej Górze

 

BIP

Solidarna Szkoła

Podziękowanie od Przedszkola

  Dziennik Elektroniczny

Bezpieczna Szkoła
Konkurs kulinarny

Góra grosza

Efekty uzyskuje się ciężką pracą

Uczeń, od którego nie wymaga się nic takiego, czego zrobić nie może, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może

Karl Kraus

Aby były efekty tworzymy postawy

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

Adres

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Kontakt

68 451 38 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śledź Nas

Początek strony